لیست محصولات
لیست کالاهای انتخاب شده: 
انتخاب محصول
نام کالا تعرفه
شماره مصوبه توضیحات
Skip Navigation Links.
لطفا یک محصول را انتخاب کنید-1
لیست گروههای انتخاب شده
نام کالا: کد تعرفه: شماره مصوبه:
توضیحات: نوع قیمت گذاری:
ااز تاریخ غیر فعال تا تاریخ غیر فعال (آخرین قیمت و شماره مصوبه در این فاصله زمانی نمایش داده میشود)
        
عنوان گزارش  
تعداد کالاهای یافته شده: 10902
12345678910...صفحه آخر
ردیفنام کالاواحدقیمت جاری FOB (دلار)قیمت ارزش افزودهشماره مصوبهتاریخ مصوبهنوع قیمت گذاریگروهکد جایزهوزنابعادمحموله ای
1انواع کتیرا خرمنیکیلوگرم15 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
2تخته درختان دست کاشت شامل صنوبر و تبریزیمتر مکعب198 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
3بنه با پوست اولکیلوگرم2.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
4میوه گلسرخ وحشیکیلوگرم3 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
5گل بومادرانکیلوگرم3.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
6بذر چغندر برگیکیلوگرم1.55 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
7اسانس مرزهکیلوگرم90 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
8اسانس پیازچهکیلوگرم9 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
9تخم کاهو معمولیکیلوگرم0.95 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
10برگ موردکیلوگرم2.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
11ترنجبینتن720 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
12زیره سیاهکیلوگرم6 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
13گل بنهکیلوگرم3.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
14انیسونکیلوگرم5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
15اسانس ریحانکیلوگرم90 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
16شفیره کرم ابریشمتن1000 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
17به دانهکیلوگرم30 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
18اسانس کرفسکیلوگرم10 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
19بذر شاهدانهکیلوگرم1.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
20گلپر سفیدکیلوگرم5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
21برگ اوکالیپتوسکیلوگرم1.3 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
22پودر پوست سخت گردوکیلوگرم0.5 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
23وسمه در کیسه های پارچه ای پنج کیلویی و بیشترتن3500 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
24بهمن سفیدتن840 
893/411/90
28/4/1390
کاهش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
25اسانس درمنهکیلوگرم70 
893/411/90
28/4/1390
افزایش قیمتانواع گياهان دارويي , صنعتي و اسانسها   
12345678910...صفحه آخر
 توضیحات: