معرفی توانایی خدمات نرم افزار
دبیرخانه کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی براساس مصوبه شماره 12721/ت16151 هـ مورخ 8/11/1374 هیات محترم وزیران، با عضویت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و یکی از معاونان وزارتخانه های ذی ربط تشکیل گردیده است . دبیرخانه کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی از سال 1374 کار خود را آغاز نموده است. این کمیته با پذیرش پرونده های متقاضیان و درخواست های ارسالی از دفتر صادرات گمرک ایران،وطرح آن در جلسات کمیته نسبت به ارسال مصوبات جهت اجرا به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی اقدام می نماید . امکان تقاضای تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی از طریق ایجاد پرونده برای صادرکنندگان - قابلیت بررسی و اعلام نظر کارشناسی در مورد قیمت پایه کالاهای صادراتی- تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون مشکلات صادرکنندگان درخصوص قیمت پایه کالاهای صادراتی- ابلاغ مصوبات به وزارتخانه های ذیربط جهت تسهیل امور تشریفات گمرکی-ایجاد وحدت رویه در صادرات- کاربری بسیار راحت- راهنمای جامع برای گمرکات، وزارتخانه ها، صادرکنندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر صادرات اشتغال دارند.
  • ثبت نام صادرکنندگان
  • اطلاع از قیمت پایه کالاهای صادراتی
  • گزارش ها
  • فرم ها و دستورالعملها
  • آرشیو

نام کاربری
رمز عبور
  
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
واحد قیمت گذاری:
لطفا برای ارتباط با واحد قیمت گذاری از طریق شماره تلفنهای 21912405 و 22663866 با این واحد تماس حاصل فرمائید.
اخبار
آخرین قیمتها:در یکماه اخیر قیمت جدیدی تصویب نداشته است.